องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 8 ธันวาคม 2560, 12:26 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน ต่อ 8 ธันวาคม 2560, 11:39 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านปงบน จุด 8 ธันวาคม 2560, 10:44 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 7 ธันวาคม 2560, 14:18 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย 7 ธันวาคม 2560, 14:17 น.
ตารางราคากลางโครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม ห 21 พฤศจิกายน 2560, 15:33 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้ 21 พฤศจิกายน 2560, 15:32 น.
ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่อง 21 พฤศจิกายน 2560, 15:29 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มบ้านน 21 พฤศจิกายน 2560, 10:18 น.
ตารางราคากลางโครงการหินทิ้งป้องกันตลิ่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 7 บ้ 8 พฤศจิกายน 2560, 10:50 น.
รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 18 ตุลาคม 2560, 11:51 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:44 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:44 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:38 น.
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. 18 ตุลาคม 2560, 11:26 น.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:25 น.
ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม 3 จุด หมู่ที่ 11 17 ตุลาคม 2560, 13:55 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 16 ตุลาคม 2560, 14:50 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 8 12 ตุลาคม 2560, 10:29 น.
ตารางราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ม. 11 12 กันยายน 2560, 14:11 น.
มีกระทู้ทั้งหมด 141 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1[2][3][4][5][6][7][8]

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม