สินค้าโอท็อป(OTOP)

คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน
0
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จักสาน
กลุ่มจักสาน ม.5 และ ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
0
คำอธิบาย
ดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์ 080-8285383 นางสมคิด สิทธิขันแก้ว
087-7878036 นางสมบูรณ์
 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวดงมหาวัน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย