สินค้าโอท็อป(OTOP)

คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน
0
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จักสาน
กลุ่มจักสาน ม.5 และ ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
0
คำอธิบาย
ดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์ 080-8285383 นางสมคิด สิทธิขันแก้ว
087-7878036 นางสมบูรณ์
 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวดงมหาวัน
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย