<
ประชาสัมพันธ์การยกร่างกฏหมายฯ
12 ตุลาคม 2560, 10:00 น.

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ และได้ลงเผบแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมายฯ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 


Download เอกสารแนบ
1.
( 0 KB )
 

 

 

 

 
  ข่าวกิจกรรม