<
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
23 สิงหาคม 2560, 15:08 น.

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เวลา 09.00 น.


รูปภาพ