กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เริ่มแรกคณะกลองยาว เริ่มต้นจากนายอำนวย  นามแสงกลาง ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่องหวาย หมู่ 2 เข้าร่วมคณะกลองยาวบ้านร่องหวาย โดยมีนายเสาร์ สาระพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคณะกลองยาวรวมกลุ่มเป็นคณะ โดยจัดแสดงตามประเพณีต่างๆของชุมชนในระดับตำบลจนเป็นที่รู้จักและออกแสดงในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จากนั้นมาบ้านร่องหวายมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำการแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้าน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย