กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เริ่มแรกคณะกลองยาว เริ่มต้นจากนายอำนวย  นามแสงกลาง ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่องหวาย หมู่ 2 เข้าร่วมคณะกลองยาวบ้านร่องหวาย โดยมีนายเสาร์ สาระพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคณะกลองยาวรวมกลุ่มเป็นคณะ โดยจัดแสดงตามประเพณีต่างๆของชุมชนในระดับตำบลจนเป็นที่รู้จักและออกแสดงในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จากนั้นมาบ้านร่องหวายมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำการแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้าน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย