กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

       ชุมชนบ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แยกจากหมู่บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสานนานประมาณ 40 กว่าปีแล้ว ซึ่งแต่ก่อนเมื่อมาอยู่ใหม่ ๆ ก็มีการปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่ทำเอง เช่น ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกไหม โดยใช้ด่างธรรมชาตินำมากลั่นเป็นน้ำฟอกไหมไว้ทอเอง ทว่าในปัจจุบันคนรุ่นเก่าเหลือน้อยลงทุกทีประกอบกับปัจจุบันประชาชนมีอาชีพหลักไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้วัตถุดิบขึ้นเองทำให้การทอผ้าไหมลดน้อยลงจะมีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่

       ต่อมากลุ่มพัมนาสตรีหมู่บ้านใหม่ร่องหวาย ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยได้รับการสนันสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน ชื่อกลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย  ปี 2535 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จากการดำเนินงานการผลิตผ้าไหม ที่ผ่านมาด้านการผลิตของกลุ่มนั้นพบว่ามีตลาดรองรับ และทำให้กลุ่มหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวายได้พัฒนารูปแบบลวดลายตามความนิยมของตลาดและสินค้าของกลุ่ม ได้มีโอกาสถ่ายทอด สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดในงานต่าง ๆ และงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย