องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.ดงมหาวัน

2. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.ดงมหาวัน

3. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

4. ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง การเป็นกรรมการผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตําบล กรรมการผู้ดํารงตําแ

5. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

6. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

7. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน