องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง การเป็นกรรมการผู้ดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตําบล กรรมการผู้ดํารงตําแ

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน