องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

คณะผู้บริหาร อบต.ดงมหาวัน

 
 
 
 

นายก๋องคำ นัยติ๊บ
นายก อบต.ดงมหาวัน

 
 
 
 
นายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว
รองนายก อบต.ดงมหาวัน
 
นางเพ็ญศรี บุญสุข
รองนายก อบต.ดงมหาวัน
 
   
   
น.ส.สุรีรัตน์ สุทธิประภา
เลขานุการนายก
อบต.ดงมหาวัน
   
 
 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม