องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

สมาชิกสภา อบต.ดงมหาวัน

 
 
 
 

นายสมศักดิ์ นัยติ๊บ
ประธานสภา อบต.ดงมหาวัน

 
 
   
นายพิทยา ปัญญาสิงห์์
รองประธานสภา อบต.
   
นายอินสม ท่อนคำ
ส อบต. หมู่ 1
นายสิน สมบัติตรา
ส อบต.หมู่2
นายพรชัย บุญหล้า
ส อบต. หมู่ 3
นายสมาน โกษาเวียง
ส อบต. หมู่ 3
นายธาดาพงศ์ ธรรมจักร์
ส อบต. หมู่ 5
นายประเสริฐ อินไชย
ส อบต. หมู่ 5
นายวิโรจน์ สาระพิมพ์
ส อบต. หมู่ 6
นายสมมาตร์ แสงตารัตน์
ส อบต. หมู่ 6
นายคำมูล เถื่อนตีนกง
ส อบต. หมู่ 7
นายสุรศักดิ์ สีมนตรี
ส อบต. หมู่ 7
นายบรรลุ วงษ์วิไล
ส อบต. หมู่ 8
นายทองสุข นันเจริญ
ส อบต. หมู่ 8
นายสมศักดิ์ จุมพลพงค์
ส อบต. หมู่ 9
นายบุญเพ็ง ปัตถาเวตัง
ส อบต. หมู่ 9
นายแต้ม ปัญญาวิบูลย์
ส อบต. หมู่ 10
นายภาณุ มลัยโย
ส อบต. หมู่ 10
นายสนิท ถ่อแก้ว
ส อบต. หมู่ 11
นายประจวบ กาละกุล
ส อบต. หมู่ 11
นายสมจิตร จริยา
ส อบต. หมู่ 12
นายอินสอน ไชยสาร
ส อบต. หมู่ 12
   
   
         
 
 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม