องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

สำนักงานปลัด อบต.ดงมหาวัน

 
  ------------------------------ --------------------------
   
   
   
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
   
น.ส.กังสดาล กันทะสร
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.พัชรี  อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
-ว่าง-
นิติกร
 
นายวิศรุต อุปารี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายธีรยุทธ  นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายสวาท  ไชยสาร
คนสวน
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานดับเพลิง
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
น.ส.รุจิพร ศรีจันทร์ปลิว
คนงานทั่วไป
 
   
นายสุวิทย์ ไชยสาร
พนักงานดับเพลิง
       
 
 

หน้าที่สำนักปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานราชการ
- งานติดตามผลการปฏิบัติ
- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานเลือกตั้ง
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม