องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562