องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน