องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 การบริหารร่างกาย 14 ท่า การบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โดย พัฒนาชุมชน อบต.ดงมหาวัน ขอขอบคุณพระอธิการเฉลิม ณ ญาณ เจ้าอาวาสวัดดงมหาวัน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง โดย จ่าสิบเอกกิตติคง ปัญจรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน