องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

4 ป ประหยัดพลังงาน ช่วยโลกประหยัด ค่าไฟยิ่งประหยัด

4 ป ( ปิด ปรับ ปลัด เปลี่ยน) ประหยัดพลังงาน ช่วยโลกประหยัด ค่าไฟยิ่งประหยัด