องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน กิจกรรม สรุปการจัดทำภูมิปัญญา/คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน กิจกรรม สรุปการจัดทำภูมิปัญญา/คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน