องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน