องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหวและอัคคีภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560