องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย

ชุมชนบ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แยกจากหมู่บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสานนานประมาณ 40 กว่าปีแล้ว ซึ่งแต่ก่อนเมื่อมาอยู่ใหม่ ๆ ก็มีการปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่ทำเอง เช่น ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกไหม โดยใช้ด่างธรรมชาตินำมากลั่นเป็นน้ำฟอกไหมไว้ทอเอง ทว่าในปัจจุบันคนรุ่นเก่าเหลือน้อยลงทุกทีประกอบกับปัจจุบันประชาชนมีอาชีพหลักไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้วัตถุดิบขึ้นเองทำให้การทอผ้าไหมลดน้อยลงจะมีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่

       ต่อมากลุ่มพัมนาสตรีหมู่บ้านใหม่ร่องหวาย ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยได้รับการสนันสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน ชื่อกลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย  ปี 2535 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จากการดำเนินงานการผลิตผ้าไหม ที่ผ่านมาด้านการผลิตของกลุ่มนั้นพบว่ามีตลาดรองรับ และทำให้กลุ่มหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวายได้พัฒนารูปแบบลวดลายตามความนิยมของตลาดและสินค้าของกลุ่ม ได้มีโอกาสถ่ายทอด สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดในงานต่าง ๆ และงานเทศกาลวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง :บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย