องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย

เริ่มแรกคณะกลองยาว เริ่มต้นจากนายอำนวย  นามแสงกลาง ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่องหวาย หมู่ 2 เข้าร่วมคณะกลองยาวบ้านร่องหวาย โดยมีนายเสาร์ สาระพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าคณะกลองยาวรวมกลุ่มเป็นคณะ โดยจัดแสดงตามประเพณีต่างๆของชุมชนในระดับตำบลจนเป็นที่รู้จักและออกแสดงในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จากนั้นมาบ้านร่องหวายมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงทำการแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้าน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง :เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย