องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดอยศิริมงคล เป็นกลุ่มทอเสื่อกกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร่ข้าวโพดเป็นหลัก ซึ่งหลังจากที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ ชาวบ้าน ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปทำงานต่างถิ่น ก็จะพากันมาทอเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือนำออกจำหน่ายบ้าง จากการทอเสื่อปูลาดธรรมดาดัดแปลงเป็นเสื่อแบบพับและมีลวดลายยกดอกเป็นลายขิดต่างๆกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอยศิริมงคล จึงมีความคิดที่จะนำเสืื่อกกมาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋าถือสุภาพสตรี  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กล่องกระดาษทิชชู ที่รองจาน ฯลฯ ซึ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงได้มีการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและได้การยอมรับในระดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้ง :บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย