องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน