องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์จักสาน กลุ่มจักสาน ม.5 และ ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง