องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ วัดร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย