องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  1. เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ/หมู่บ้านคิดเอง ทำเอง และใช้ทรัพยากรของชุมชน/หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านสาธารณภัย โดยคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน (กม.) สามารถที่จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน