องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

การออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

การออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 2562