องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ประชาชนตำบลดงมหาวัน และนักเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน