องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ วัดดงมาหวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิิการเฉลิมณญาณ สุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดดงมหาวัน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวัทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมภาพกิจกรรมอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงมือถือเพื่อใช้ในครัวเรือน

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมรณรงค์คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง โรงเรียนบ้านร่องหวาย

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว