องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ วัดดงมาหวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าร่วมอบรมฯ โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิิการเฉลิมณญาณ สุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดดงมหาวัน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิทักษ์  ศศิสุวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวัทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรม