องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562

กิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562