องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร ภายใต้กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 เมือวันที่ 24 ธันวาคม 2562