องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด) และการเผาถ่าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพเเละสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

ซ่อมเเซมถนนทางเข้าเวียงราชพลี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรอบรมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 70 พรรษา

โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ 1 ถึง หมู่ 12

ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายการขุดดินเเละการถมดิน

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย3 จุดเริ่มต้นบ้านนายสมควร หาคำจารย์ สิ้นสุดบ้านนายสมคสร หาคำจารย์ บ้านดอยสิริมงคล หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเดิม สิ้นสุดท่อระบายน้ำ คสล. เดิม บ้านปงบน หมู่ที่ 10

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2 จุดเริ่มต้นบ้าน นายทองม้วน มลัยโย สิ้นสุดลำน้ำเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านปงบน หมู่ที่ 10

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน จุดสิ้นสุดบ้านนางประภาวี แสงตารัตน์ บ้านปงบน หมู่ที่ 10

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565

ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นบ้านผู้ช่วยนิคม สิ้นสุดสวนนางจำปี หมู่ที่ 5

ตรวจโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. เริ่มต้นสวนนางนางบรรจง สิ้นสุดถนนลาดยาง หมู่ที่ 6

ตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นบ้านนางสีนวล สิ้นสุดหนองฮาวหิน หมู่ที่ 6

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 เริ่มต้นสวนนายวิชาญ สิ้นสุดสวนนางสี

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นบ้านนางใบ สิ้นสุดบ้านนายบุญศรี

ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 11 บ้านนายเมตร สิ้นสุดบ้าน นายบุญศรี

ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอย7 หมู่ที่ 1 บ้านนายนิยม สิ้นจุดบ้านนายตันนิกร

ตรวจสอบโครงการกรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างห้องน้ำ(หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเลาหน้อย หมู่ที่ 3 บ้านนายทองดี สิ้นสุดบ้านนายประสิทธิ์

ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนางพรพรรณ สิ้นสุดบ้านนายสุดใจ

ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนางหนูล้วนสิ้นสุดบ้านนายอุทัย

ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายอนุชา สิ้นสุดบ้านนายบุญเสริม

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1

ตรวจสอบ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 6

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒565

กิจกรรมปลูกป่า \"วันต้นไม้\" ประจำปี 2565

กิจกรรมส่งสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ประชุมหารือโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2565

นายกอบต.ดงมหาวัน ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงเเหล่งท่องเที่ยวหนองบัว ต.ป่าซาง

ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง

กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู เเละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาส (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมหาวัน รดน้ำดำหัวนายก อบต. พร้อมคณะบริหาร ตามประเพณีสงกรานต์

เเก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนาปรังเเละวัชพืชปิดปากท่อ หมู่ที่ 2

กิจกรรมถวายน้ำ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และ คาราวะสระเก้าดำหัวท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2565

กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร อบต. ดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยผ่านแอปพลิเคชัน BURN CHECK

โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 9

เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้านสันไทรงาม หมู่5

ประชุมชี้แจงพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการประตูระบายน้ำบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมหาวัน

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เรื่องติดตามผลปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการลานมันสำปะหลัง หมู่ 12

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง จุดชมวิวธรรมชาติแห่งใหม่ของตำบลดงมหาวัน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 6

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลดอยฮางเยี่ยมชมงานระบบประปา สมาร์ทไฮบริด หมู่ 5

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จิตอาสาสาธารณภัย ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 1 เเละ 12

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 หมู่ที่ 8

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ 2565

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ บ้านปงบน หมู่ที่ 10

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันครั้งแรก

ประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชนได้รับการเชิดชูเกียรติ ในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการการพัฒนาเครือข่ายพลังหญิง เพื่อลดความรุนเเรงในครอบครัวเเละชุมชนตำบลดงมหาวัน

กิจกรรม นำส่งขยะอันตรายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม ช่วยงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กิจกกรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเเละผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.ดงมหาวัน

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2564

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบประมวลผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2564

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เก่ี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ออกกำลังกายกลางแจ้ง) ให้ความรู้ด้านกฏหมาย บริษัท ไท-ซี-เอ็มเอส จำกัด โรค NCDs ตลาดสดโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 24 มีนาคม 2564 (ออกกำลังกายกลางแจ้ง) ใฟังธรรมะ(เจ้าอาวาสวัดดงมหาวัน) ประเมินการพลัดตกหกล้ม(รพ.สต.บ้านดงมหาวัน)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รูปภาพการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันร่วมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ปี 2564

กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

สรุปกิจกรรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมสำรวจตลาดและตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุป ขั้นตอนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงมหาวันร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs

นำส่งขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน กิจกรรม สรุปการจัดทำภูมิปัญญา/คลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

ร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 5 สิงหาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ร่วมรายการคนค้นข่าวกับคุณชาญณรงค์ ชัยชนะ CRRU on air LIVE มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน อบรมโครงการอบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และพิธีรับโล่ห์โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดเชียงราย วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ขอแสดงความยินดีกับพ่อดาวเรือง ถาบุญเรือง และพ่อบุญเพ็ง นันเจริญ ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น ที่มีความประพฤติ มีจริยธรรมและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติอบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 และร่างข้อบัญญัติอบต.ดงมหาวัน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการอาหารปลอดสารปนเปื้อน

กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุรธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

สำรวจระบบน้ำเสียในชุมชนดงมหาวัน

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ส่งเสริมการลดประมาณขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักงาม (เวียงราชพลี)

การดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

เรามารู้จักโควิด 19 กันนะ

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 10 บ้านปงบน

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 8 ปงเคียน

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย

การออกประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล

ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมรณรงค์คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง โรงเรียนบ้านร่องหวาย

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงมือถือเพื่อใช้ในครัวเรือน

ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมหาวัน ปีงบประมาณ 2561

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ และส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กวัย 0 – 5 ปี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก

4 ป ประหยัดพลังงาน ช่วยโลกประหยัด ค่าไฟยิ่งประหยัด

กิจกรรมออกกำลังกายในตลาดของผู้ค้าและผู้ซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

การออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลดงมหาวัน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\"

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

โครงการศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2561

ผลกระทบจากการขุดดิน หมู่ที่ 10

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านดอยศิริมงคล

กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านดอยศิริมงคล

กิจกรรม Big cleaning day วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ องค์การบริการส่วนตำบลดงมหาวัน วันที่ 5 เมษายน 2561

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่โรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ี 14 มีนาคม 2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลดงมหาวัน ประจำปี 2561

กิจกรรม เคารพธงชาติไทยด้วยใจภักรักสามัคคี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการอบรม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปี 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการ อบต.ดงมหาวันสัญจร ประจำปี 2560

โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

พิธีหล่อเทียนพรรษา ปี 2560

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

การประชุมสภาฯ วิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน

พิธีลงนามพันธสัญญา ข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน

EerznyTpYKMWugEboE

ให้ความช่วยเหลือเบี้องต้นผู้ประสบเหตุไฟ้ไหม้บ้าน

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลดงมหาวัน ประจำปี2560

มอบเสื้อกันหนาว ตามโครงการคูโบต้า พลังใจสู้ภัยหนาว

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น