องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ข้อมูลพื้นฐาน ต.ดงมหาวัน

ข้อมูลพื้นฐาน

 
รายละเอียดตราสัญญาลักษณ์

รายละเอียดตราสัญญาลักษณ์
    - มีแฉกอยู่ในวงกลม 10 เฉก
- มีภูเขาและลำน้ำไหลผ่านที่ราบ
- มีรวงข้าว 3 ช่อ
ความหมาย
    - 10 แฉก หมายถึง 10 หมู่บ้านในตำบลดงมหาวัน
- ภูเขา และลำน้ำ ให้ความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
-  รวงข้าว  สื่อความหมายอาชีพ ทำนาเป็นอาชีพหลัก

คำขวัญ ตำบลดงมหาวัน

วัฒนธรรมสองภาค  หลายหลากผ้าไหม  บั้งไฟประเพณี
เขียวขจีพืชเกษตร  ป่านิเวศน์ดอยหมี   ทัศนีย์งามลำน้ำกก


เนื้อที่
ตำบลดงมหาวันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 68.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,006 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ (N)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง
ทิศใต้ (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันออก (E)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ
              มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงสูงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบล  จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมี
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์     ดังนั้นตำบลดงมหาวัน   จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
 

ประชากร
               หมายเหตุ  ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
หมู่
ชื่อบ้าน
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง

1

บ้านดงมหาวัน

233

277

510

172

2

บ้านร่องหวาย

556

529

1,085

317

3

บ้านป่าเลา

353

343

696

199

5

บ้านสันไทรงาม

315

304

619

230

6

บ้านป่าตึง

163

162

325

91

7

บ้านดอยศิริมงคล

218

231

449

144

8

บ้านปงเคียน

207

190

397

108

9

บ้านป่าสักงาม

390

415

805

286

10

บ้านปงบน

149

153

302

84

11

บ้านใหม่ร่องหวาย

400

412

812

208

12

บ้านใหม่มหาวัน

331

312

643

210

 
รวม 11 หมู่บ้าน

3,452

3,445

6,897

2,177

ความหนาแน่นของประชากรในตำบลดงมหาวัน 88   คน/ตารางกิโลเมตร

แผนภูมิแสดงการแยกตามช่วงอายุ(ปี)
 
 
 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม