องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

 
 
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
ประวัติความเป็นมา
             " ตำบลดงมหาวัน" อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525  โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน  และประกอบกับประชากรของตำบล        ดงมหาวันที่มีอยู่เดิม  ซึ่งต่อมาได้ขยายจัดแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ทำนา  ทำไร่  เป็นต้น  และมีป้าไม้ที่สมบูรณ์  ดังนั้น ตำบลดงมหาวันจึงได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนวัฒนธรรมที่เด่นและสำคัญได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น


 
 
 
 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม