องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนดำบลดงมหาวัน

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนดำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน