องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 เมษายน 2563 นั้น บัดนีี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรและหลักเกณฑ์การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต.ดงมหาวัน  เบอร์โทรศัพท์ 053-172130 ต่อ 11


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศผลคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563