องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที จึึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ คำสั่งการ มอบอำนาจการปฏิบัติราชการ  ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

สรุปกระบวนงานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ที่มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562