องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 71/2564

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19