องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 71/2564

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 70 พรรษา

รายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว พ.ศ.2562