องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันที่ 397/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง