องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน

 

1. ข้อมูลทั่วไป
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน สถานที่ตั้ง บ้านปงเคียน หมู่ที่ 10  ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อายุ  2  ถึง  5  ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


2. ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงเคียน  ก่อตั้งเมื่อปี  2535  โดยกรมพัฒนาชุมชนโดยอาศัยอยู่อาคารในโรงเรียนบ้านปงเคียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  ทุกโรงเรียนจะมีอนุบาล 1-2 รับตั้งแต่ 3ปี ถึง 5 ปีโดยสังกัดคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อมาในปี  2545  กรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  เป็นผู้บริหารจัดการในทุกด้าน คือ  ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และงานธุรการ  การเงิน และพัสดุ  จนถึงปัจจุบัน

 

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม