องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย

 

1. ข้อมูลทั่วไป
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวาย        สถานที่ตั้งในโรงเรียนบ้านร่องหวาย  เลขที่  199  หมู่   2    บ้านร่องหวาย     ตำบลดงมหาวัน    อำเวียงเชียงรุ้ง    จังหวัดเชียงราย     57210    โทร  -   
     เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   (ช่วงอายุ)    อายุ    2   ถึง  5   ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 


2. ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหวายได้เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.  2544  เนื่องจากการมองเห็นปัญหาของผู้ปกครอง  เรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงและบวกกับการเดินทางที่ไกลของเด็กปฐมวัย  วัย  2-5  ขวบ  เด็กต้องเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม   ซึ่งเป็นระยะทางกว่า   5-7 กิโลเมตร เด็กปฐมวัย  2-5  ขวบ  ต้องเดินทางโดยใช้รถรับส่งโดยต้องจ่ายค่ารถต่อเดือน  เดือนละ  200-300   บาท   และเป็นภาระแก่ผู้ปกครองที่จะต้องรับส่งบุตรหลานโดยใช้รถส่วนตัวในบางฤดูกาลเช่น    ฤดูฝน    ฤดูหนาว      ก็ลำบากในการเดินทาง เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  และประชากรของเด็กเล็กตั้งแต่   2-5   ขวบ  ในหมู่บ้าน    ร่องหวาย   และใหม่ร่องหวายมีจำนวนมากคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้เขียนคำขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น    โดยจัดหาสถานที่ให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อาศัยสถานที่ของโรงเรียน    หมู่   2   บ้านร่องหวาย    เป็นที่ตั้ง

 

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม