องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม

1. ข้อมูลทั่วไป
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม สถานที่ตั้ง บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ 5  ตำบลดงมหาวัน 
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อายุ  2  ถึง  5  ปี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

             1.ชื่อ นางสาวพรนิภา  หล้าเรือน ตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  การศึกษาปฐมวัย

             2.ชื่อ  นางอรพิน   หินแก้ว ตำแหน่ง ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา

3. ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม  ก่อตั้งเมื่อปี  2541  โดยกรมพัฒนาชุมชน โดยอาศัยอยู่อาคารของหมู่บ้าน เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  และต่อมาทางหมู่บ้านก็ได้ยกให้เป็นอาคารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะ  โดยแต่เดิมได้จ้างครูพี่เลี้ยง ในหมู่บ้านจำนวน  2 คน  โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  3,000  บาท และได้รับนักเรียนที่มีอายุ  3 ขวบ เข้าเลี้ยงดู
              ต่อมาในปี  2545  กรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  เป็นผู้บริหารจัดการในทุกด้าน คือ  ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และงานธุรการ  การเงิน และพัสดุ  จนถึงปัจจุบัน

4. ปรัชญา  “พัฒนาตนเอง”

5. วิสัยทัศน์

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงามมีมาตรฐานการศึกษา   เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ 4  ด้าน”
( ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา)

6. พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
  2. พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  ( ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา)
  3. มีการบริหารจัดการบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาเด็กมีทักษะชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมพึงประสงค์
  5. เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

6) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.  เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ พร้อมที่จะรับการศึกษาในขั้นพื้นฐานต่อไป
2.  เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
4.  เกิดการมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับชุมชน


7) คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 

ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย;

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม