องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ผู้บริหาร
นายก๋องคำ นัยติ๊บ
นายก อบต.ดงมหาวัน
นายชัยวุฒิ ศรีจันทร์ปลิว
รองนายก อบต.ดงมหาวัน
นางเพ็ญศรี บุญสุข
รองนายก อบต.ดงมหาวัน
นางทับทิม วงศ์สกุล
เลขานุการนายก อบต.ดงมหาวัน