องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สมาชิกสภา
นายสมศักดิ์ นัยติ๊บ
ประธานสภา อบต.ดงมหาวัน
นายพิทยา ปัญญาสิงห์์
รองประธานสภา อบต.
นายอินสม ท่อนคำ
ส อบต. หมู่ 1
นายสิน สมบัติตรา
ส อบต.หมู่2
นายพรชัย บุญหล้า
ส อบต. หมู่ 3
นายสมาน โกษาเวียง ส อบต. หมู่ 3
ส อบต. หมู่ 3
นายธาดาพงศ์ ธรรมจักร์
ส อบต. หมู่ 5
นายประเสริฐ อินไชย
ส อบต. หมู่ 5
นายวิโรจน์ สาระพิมพ์
ส อบต. หมู่ 6
นายสมมาตร์ แสงตารัตน์
ส อบต. หมู่ 6
นายคำมูล เถื่อนตีนกง
ส อบต. หมู่ 7
นายสุรศักดิ์ สีมนตรี
ส อบต. หมู่ 7
นายบรรลุ วงษ์วิไล
ส อบต. หมู่ 8
นายทองสุข นันเจริญ
ส อบต. หมู่ 8
นายสมศักดิ์ จุมพลพงค์
ส อบต. หมู่ 9
นายบุญเพ็ง ปัตถาเวตัง
ส อบต. หมู่ 9
นายแต้ม ปัญญาวิบูลย์
ส อบต. หมู่ 10
นายภาณุ มลัยโย
ส อบต. หมู่ 10
นายสนิท ถ่อแก้ว
ส อบต. หมู่ 11
นายประจวบ กาละกุล
ส อบต. หมู่ 11
นายสมจิตร จริยา
ส อบต. หมู่ 12