องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นางสาวพัชรี อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
รับโอน ย้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
รับโอนย้าย
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายสวาท ไชยสาร
คนสวน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานขับรถยนต์
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง
นายคมสันต์ ชุมปวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงานทั่วไป
นางศรีไพ ท่อนคำ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)