องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนาโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
น.ส.พัชรี อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
นายวิศรุต อุปารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสวาท ไชยสาร
คนสวน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานดับเพลิง
นายสุวิทย์ ไชยสาร
พนักงานดับเพลิง
น.ส.รุจิพร ศรีจันทร์ปลิว
คนงานทั่วไป
นางศรีไพ ท่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ