องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนาโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
น.ส.พัชรี อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายสวาท ไชยสาร
คนสวน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานดับเพลิง
นายสุวิทย์ ไชยสาร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงานทั่วไป
นางศรีไพ ท่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ