องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายสายันต์ วันดี
นักวิเคราะห์นโยและแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง รับ โอน ย้าย
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
จ่าสิบเอกกิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
นางสาวอังคณา ริยะเทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐกานต์ โกเสนตอ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง
นายคมสันต์ ชุมปวน
พนักงานดับเพลิง
นายภาณุพงศ์ นัยติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานขับรถยนต์
นางศรีไพ ท่อนคำ
นักการ
นายสวาท ไชยสาร
พนักงานจ้างเ่หมาบริการ(คนสวน)
นายสนม ท่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ยาม)
นางสาวสลาญรัส นัยติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)