องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายสายันต์ วันดี
นักวิเคราะห์นโยและแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกกิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
นางสาวอังคณา ริยะเทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐกานต์ โกเสนตอ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง
นายคมสันต์ ชุมปวน
พนักงานดับเพลิง
นายภาณุพงศ์ นัยติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงาน
นางศรีไพ ท่อนคำ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)