องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนาโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
น.ส.พัชรี อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
รับโอน ย้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
รับโอนย้าย
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
นายสวาท ไชยสาร
คนสวน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานดับเพลิง
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงานทั่วไป
นางศรีไพ ท่อนคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ