องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

สำนักปลัด
นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว
นิติกรชำนาญการ
นายสายันต์ วันดี
นักวิเคราะห์นโยและแผนชำนาญการ
นายประเสริฐ กุยรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิไลวรรณ นามวงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวิศรุต อุปารี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.อ.กิตติคง ปัญจรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน
รับโอน ย้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางสาวอังคณา ริยะเทน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสวาท ไชยสาร
คนสวน
น.ส.นุชราภรณ์ ละหว้า
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ นัยติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา
นายทศพล ทาบุญสม
พนักงานขับรถยนต์
นายอาณัฐ นามศร
พนักงานดับเพลิง
นายคมสันต์ ชุมปวน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงานทั่วไป
นางศรีไพ ท่อนคำ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)