องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองคลัง
นางฉลองเนตร อุดปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.พิชชาพร พุฒิมา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพิชญานิน ชัยชนะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางศิริพร เยาว์ใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอนุสรา พิกุลทอง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายธีระวัฒน์ ยะถา
คนงานทั่วไป