องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองคลัง
นางฉลองเนตร อุดปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุมาลี สมเสมอใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิชญานิน ชัยชนะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวณัฐธมล แม่ก๋วม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางศิริพร เยาว์ใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอนุสรา พิกุลทอง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายธีระวัฒน์ ยะถา
คนงานทั่วไป