องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองคลัง
นางฉลองเนตร อุดปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุมาลี สมเสมอใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิชญานิน ทะเครือ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวณัฐธมล แม่ก๋วม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางศิริพร สุวรรณภา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางอภิสรา พิกุลทอง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายธีระวัฒน์ ยะถา
คนงาน