องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมเกียรติ สิทธิโชค
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวลินดา มณีจันทร์สุข
คนงานทั่วไป
นายเพชรนิรันดร์ อุ่นติ๊บ
จ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า)