องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมเกียรติ สิทธิโชค
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวลินดา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชา คำบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างสำรวจ)
นายนพสวัสดิ์ จอมสวรรค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า)