องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมเกียรติ สิทธิโชค
นายช่างโยธาอาวุโส
ว่าง รับ โอน ย้าย
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง รับ โอน ย้าย
นายช่างสำรวจ (ปง./ชง)
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวลินดา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ