องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมเกียรติ สิทธิโชค
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.ลินดา มณีจันทร์สุข
คนงานทั่วไป