องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองการศึกษา
นายภัทรภณ อุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศิตานันท์ บุญมาวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.พรณิภา หล้าเรือน
ครูชำนาญการ
นางนพมาศ ท่าดีสม
ครูชำนาญการ
นางประนอม จำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.บุญมี ทองกอบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอรพิน หินแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรุจิพร ศรีจันทร์ปลิว
คนงาน
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)