องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองการศึกษา
นายภัทรภณ อุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดารุณี มหาวงศ์
นักวิการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.พรณิภา หล้าเรือน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายทอง วันดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประนอม จำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.บุญมี ทองกอบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอรพิน หินแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรพิมล ดวงแก้วฝ้าย
คนงานทั่วไป