องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองการศึกษา
นายภัทรภณ อุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง รับโอน ย้าย
นักวิชาการศึกษา
น.ส.พรณิภา หล้าเรือน
ครู (คศ.1)
น.ส.สายทอง วันดี
ครู (คศ.2)
นางประนอม จำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.บุญมี ทองกอบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางอรพิน หินแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรุจิพร ศรีจันทร์ปลิว
คนงานทั่วไป