องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ตรวจสอบภายใน
-- ว่าง --
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน