องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ปลัด-รองปลัด
นายนันทวัฒน์ เตชะ
ปลัด อบต.ดงมหาวัน
สิบเอกเอกชัย ใจกลม
รองปลัด อบต.ดงมหาวัน