องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ปลัด-รองปลัด
นางสาวณภัทร หวันแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
สิบเอกเอกชัย ใจกลม
รองปลัด อบต.ดงมหาวัน