องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :


ความเป็นมา ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำดงมหาวัน มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้า ตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส 

คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศอำนาจหน้าที่ โครงสร้างส่วนราชการ วิธีการดำเนินงานและสถ ( 190.592 KB )
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงมหาวัน พ.ศ.2560 ( 58.839 KB )
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) ( 638.592 KB )
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ( 748.113 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 4 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม