องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 

     "ตำบลดงมหาวัน" อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525  โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน  และประกอบกับประชากรของตำบล        ดงมหาวันที่มีอยู่เดิม  ซึ่งต่อมาได้ขยายจัดแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ทำนา  ทำไร่  เป็นต้น  และมีป้าไม้ที่สมบูรณ์  ดังนั้น ตำบลดงมหาวันจึงได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนวัฒนธรรมที่เด่นและสำคัญได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

 

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลดงมหาวัน

 

รายละเอียดตราสัญญาลักษณ์

 

รายละเอียดสัญญาลักษณ์

  - มีแฉกอยู่ในวงกลม 10 เฉก
  - มีภูเขาและลำน้ำไหลผ่านที่ราบ
  - มีรวงข้าว 3 ช่อ        

 

คำขวัญ ตำบลดงมหาวัน

       วัฒนธรรมสองภาค  หลายหลากผ้าไหม  บั้งไฟประเพณี 
       เขียวขจีพืชเกษตร  ป่านิเวศน์ดอยหมี   ทัศนีย์งามลำน้ำกก

 

เนื้อที่

 

ตำบลดงมหาวันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 68.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,006 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ (N)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง
ทิศใต้ (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันออก (E)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

     มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงสูงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบล  จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมี
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์     ดังนั้นตำบลดงมหาวัน   จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

 

ประชากร

 

หมายเหตุ  ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

หมู่
 
ชื่อบ้าน
 
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
 
ชาย
หญิง

1

บ้านดงมหาวัน

233

277

510

172

2

บ้านร่องหวาย

556

529

1,085

317

3

บ้านป่าเลา

353

343

696

199

5

บ้านสันไทรงาม

315

304

619

230

6

บ้านป่าตึง

163

162

325

91

7

บ้านดอยศิริมงคล

218

231

449

144

8

บ้านปงเคียน

207

190

397

108

9

บ้านป่าสักงาม

390

415

805

286

10

บ้านปงบน

149

153

302

84

11

บ้านใหม่ร่องหวาย

400

412

812

208

12

บ้านใหม่มหาวัน

331

312

643

210

 
รวม 11 หมู่บ้าน

3,452

3,445

6,897

2,177

 

ความหนาแน่นของประชากรในตำบลดงมหาวัน 88   คน/ตารางกิโลเมตร

 

แผนภูมิแสดงการแยกตามช่วงอายุ(ปี)