องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 

     "ตำบลดงมหาวัน" อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2525  โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน  และประกอบกับประชากรของตำบล        ดงมหาวันที่มีอยู่เดิม  ซึ่งต่อมาได้ขยายจัดแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีจำนวน 11 หมู่บ้าน) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ทำนา  ทำไร่  เป็นต้น  และมีป้าไม้ที่สมบูรณ์  ดังนั้น ตำบลดงมหาวันจึงได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนวัฒนธรรมที่เด่นและสำคัญได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

 

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลดงมหาวัน

 

รายละเอียดตราสัญญาลักษณ์

 

รายละเอียดสัญญาลักษณ์

  - มีแฉกอยู่ในวงกลม 10 เฉก
  - มีภูเขาและลำน้ำไหลผ่านที่ราบ
  - มีรวงข้าว 3 ช่อ        

 

คำขวัญ ตำบลดงมหาวัน

       วัฒนธรรมสองภาค  หลายหลากผ้าไหม  บั้งไฟประเพณี 
       เขียวขจีพืชเกษตร  ป่านิเวศน์ดอยหมี   ทัศนีย์งามลำน้ำกก

 

เนื้อที่

 

ตำบลดงมหาวันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 68.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,006 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
 
ทิศเหนือ (N)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง
ทิศใต้ (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันออก (E)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก (S)
  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

     มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงสูงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านในเขตพื้นที่ตำบล  จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมี
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์     ดังนั้นตำบลดงมหาวัน   จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

 

ประชากร

 

หมายเหตุ  ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560

หมู่
 
ชื่อบ้าน
 
ประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
 
ชาย
หญิง

1

บ้านดงมหาวัน

234

279

522

177

2

บ้านร่องหวาย

542

530

1072

327

3

บ้านป่าเลา

342

358

700

204

5

บ้านสันไทรงาม

326

316

642

245

6

บ้านป่าตึง

167

165

332

96

7

บ้านดอยศิริมงคล

220

232

452

150

8

บ้านปงเคียน

207

195

402

110

9

บ้านป่าสักงาม

587

615

1202

414

10

บ้านปงบน

146

152

298

87

11

บ้านใหม่ร่องหวาย

213

394

412

213

12

บ้านใหม่มหาวัน

324

301

625

213

 
รวม 11 หมู่บ้าน

3498

3555

7058

2236

 

ความหนาแน่นของประชากรในตำบลดงมหาวัน 88   คน/ตารางกิโลเมตร

 

แผนภูมิแสดงการแยกตามช่วงอายุ(ปี)